Välkommen till Epiktetos

psykoterapimottagning som är en privat mottagning i centrala Kristianstad, med specialisering på Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Jag som driver mottagningen heter Sofia Samuelsson.

Anledningen till att man vill gå i psykoterapi varierar. Det kan handla om depression/nedstämdhet, olustkänslor, ångest eller funderingar kring hur livet har blivit eller tankar om att vilja ändra hur det ser ut idag.

Kognitiv beteendeterapi går ut på att öka förståelsen för hur olika beteenden och tankar man har påverkar ens välbefinnande och självbild. Jag arbetar oftast med korttidsterapier vilket innebär att vi brukar nå önskat mål efter 5 – 20 sessioner.

Välkommen att höra av dig på någon av följande sätt: sofia@epiktetos.nu, 076-1754101 eller via min kontaktsida.

Vad är KBT?

​KBT är strukturerad och bygger på att man från början systematiskt undersöker konkreta situationer där du idag upplever problem. Kognitiv psykoterapi handlar om hur tankar, känslor, handlingar samt kroppens fysiologi inbördes påverkar varandra. Terapin går ut på att lösa problem och att hitta problemlösningsstrategier för framtiden.

KBT går att använda i alla åldrar för att främja utveckling och problemlösning. Den hjälper dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig. KBT för barn och ungdomar bygger på samma grundläggande principer som KBT för vuxna. Det är en strukturerad, målinriktad behandlingsform som förutsätter ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. De skillnader som finns i det praktiska arbetet är ett resultat av nödvändiga anpassningar utifrån barnets/ungdomens specifika utvecklingsnivå samt de speciella problem som barn och ungdomar möter i sin vardag. Ibland träffar terapeuten enbart föräldrarna eftersom föräldern är en så viktig person i barnets liv.

Terapin är tidsbegränsad och du och terapeuten bestämmer tillsammans mål för terapin. Du får hemuppgifter som förlänger det arbete som påbörjats under terapisessionen.

Hur behandlas en fobi?

En fobi är överdriven rädsla för något. Det kan handla om; Djur som exempelvis möss, ormar, grodor eller hundar. Specifika situationer eller platser som sprutfobi, höjder, hissar, tunnlar, tandläkarbesök, hålla tal, etc.

Gemensamt för samtliga fobier är att de utgör ett onödigt hinder i livet. Man måste ständigt ta hänsyn till sin fobi och är inte fri att röra sig som man vill eller uppnå det man vill i livet och karriären. Det positiva är att i de flesta fall går det att göra något åt problemet.

I fobibehandling analyserar vi inledningsvis vilka dina rädslor är, du får gradera dem och vi tittar på vilken typ av tankar de väcker hos dig. Vi går också igenom avslappningsövningar och tittar på olika verktyg för hur hantera kroppsliga reaktioner, rädslor och ångest kopplat till fobin. En viktig del är också att bli medveten om de beteenden man har för att undvika att utsätta sig för det man är rädd för, liksom gradvis exponering (i din egen takt).

KBT som behandlingsmetod har visat sig effektiv vid behandling av just fobibehandling och rekommenderas också av Socialstyrelsen som lämplig terapiform vid fobier.

Lider du av talänglsan?

Nervositet och rädsla att misslyckas drabbar alla som utsätter sig för utmaningar. Vid talängslan är rädslan för misslyckande, att bli granskad och förödmjukad, mycket stark. Detta kan leda till stora konsekvenser för den enskilda individen bl a vad gäller skolresultat, karriär och livskvalitet.

Jag arbetar med en speciell metod som på kort tid ger mycket gott resultat. Kontakta mig för mer information.

Vilka andra typer av samtal finns?

Kristerapi

När man hamnar i kris tappar man också fotfästet. Då kan man behöva stöd och vägledning för att hitta tillbaka till en fungerande vardag. Tillsammans så lägger vi upp behandlingen. Du får hjälp i att stå ut i stunden och samtidigt hitta en riktning framåt.

Utbildningsterapi s.k. egenterapi

Jag erbjuder egenterapi för studerande på steg1 och steg2 utbildningar inom psykoterapi.

Psykosociala samtal

​Psykosociala samtal är stödjande, motiverande samtal med vissa terapeutiska inslag.