Företagstjänster

Många arbetsgivare anlitar psykoterapeuter för personalstöd i krissituationer. Yrkesverksamma inom sjukvård, socialtjänst, på personalavdelningar, i församlingar eller andra organisationer kan vända sig till mottagningen för handledning, konsultation och utbildningsinsatser.

Samtalsstöd för personal

Samtalsstöd ger möjlighet att bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som den anställde har och som inverkar negativt på arbetet. Samtalen utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring. I början av kontakten formuleras inriktning och mål för samtalen. Syftet med samtalen kan vara att komma igenom en personlig kris eller att på ett tidigt stadium reda upp privata och arbetsrelaterade problem innan djupare svårigheter uppstår.

Arbetshandledning

Arbetshandledning syftar till att stödja och utveckla den anställde och stärka det professionella förhållningssättet inom det egna yrkesområdet. Handledningen går ut på att den handledde presenterar konkreta exempel från sitt arbete, som handledaren och den handledde gemensamt analyserar och reflekterar kring. Handledning kan ske individuellt eller i grupp.

Stresshantering

Denna behandlingsform vänder sig till människor som utvecklat stressrelaterade besvär och symptom. Den vänder sig också till dem som befinner sig i riskzonen och behöver öka medvetenheten om sitt eget stressbeteende. Målsättningen med behandlingen är att den stressade skall finna en ny livsstil och nya förhållningssätt som minskar risken för återfall i allvarliga stressbeteenden och stressymtom. Behandlingen kan ske enskilt eller i grupp.
Jag anordnar även korta och arbetsplatsinriktade kurser i stresshantering.

Handledning / konsultation

Jag kan ge handledning/konsultation till Dig som arbetar med människor i olika sammanhang. Handledning är för mig en självklar del i att arbeta med människor inom skola, vård och omsorg, företagshälsovård, socialtjänst, församlingar, m fl. Handledningens syfte och målsättning ska vara väl anpassad utifrån det specifika uppdraget och samtidigt ha ett utvecklingsfrämjande fokus. Handledningsuppdragen kan omfatta några enstaka tillfällen eller sträcka sig över flera år.
Jag ser handledningen som ett tillfälle för reflexion och samtal kring de svårigheter som man står inför i det vardagliga arbetet. Handledaren ska utgå ifrån den enskildes kunskapsnivå men också sträva efter att hitta utvecklingspotentialen hos varje enskild deltagare. Handledningen ska stärka den professionella identiteten samt ge stöd och avlastning. Den kan vara inriktad mot patient/klient arbete, innehålla psykoedukativa inslag, med genomgång av olika kognitiva tekniker, mindfulnessträning, m.m.

Rekrytering/
personlighetsprofiler

Vid anställningar är det viktigt att hitta rätt person för tjänsten, men även som passar in på företaget. Jag kan anlitas i rekryteringsprocessen för att hjälpa till med detta.
Som certifierad OPQ-användare kan jag hjälpa till att ta fram underlag för vilka kompetenser och personliga egenskaper som behövs för olika tjänster. Detta för att göra urvalsprocessen enklare. Jag kan även anlitas för att göra personlighetsprofiler och bedömningar i slutskedet av rekryteringar.